Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili VI (2016)

  • access_time 18 października 2018
  • person Paweł

Cały numer – pdf

Spis treści / Contents pdf

ARTYKUŁY/ARTICLES

Anna Siwik, Tomasz Jan Biedroń pdf

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w czasie próby (1980–1982) – na przykładzie województwa nowosądeckiego

The Polish United Workers’ Party at Times of Challenge (1980–1982) – The Case of Nowy Sącz Province

Rafał Klepka pdf

Analiza zawartości mediów: dlaczego i do czego można ją wykorzystać w nauce o bezpieczeństwie i politologii?

Analysis of media content: why and how it can be used in safety studies and political science?

Jerzy Kordas pdf

Oceny OUN-UPA na Ukrainie i w Polsce w latach 1991–2015

Assessment of OUN-UPA in Ukraine and in Poland in the period of 1991–2015

Przemysław Mazur pdf

Czyim kulom pokłonił się „Walter”? Refleksje nad śmiercią generała Świerczewskiego i akcją „Wisła” w siedemdziesiątą rocznicę wydarzeń

To whose bullets did “Walter” succumb? On General Świerczewski’s death and Operation “Vistula” on the seventieth anniversary of the events

Emilia Musiał pdf

Kreatywne nauczanie cyfrowych tubylców

Creative teaching of digital natives

Agnieszka Polończyk pdf

Uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa RFN w latach 2001–2015

Conditions of germany’s security environment in the period of 2001–2015

Jakub Skupień pdf

Prywatne firmy wojskowe i ich rola we współczesnych konfliktach zbrojnych

Private Military Companies and their role in contemporary armed conflicts

Teresa Sołtysiak, Michał Tarkowski pdf

Hazard – droga do raju czy wielorakich zaburzeń? (Studium przypadku)

Gambling – a road to paradise or multiple disorders? (case study)

Magdalena Szumiec pdf

Aktywność fizyczna jako istotny czynnik wzmacniania potencjału zdrowotnego – wyzwania dla edukacji zdrowotnej

Physical activity as an important factor in strengthening of the health potential – challenges for health education

Olga Wasiuta pdf

Prezydent Białorusi A. Łukaszenka – „ostatni dyktator Europy”?

President of Belarus A. Lukashenko – „Europe’s last dictator”?

Ewelina Włodarczyk pdf

Społeczno-technologiczne uwarunkowania współczesnej edukacji

Socio-technological conditions for contemporary education

Kinga Wójcik-Prządka pdf

Działania prewencyjne policji sądowej na wypadek sytuacji kryzysowej na przykładzie Sądu Okręgowego w Warszawie – stan prawny na dzień 19 maja 2016 roku 194

Preventive action of the judicial police in a crisis situation based on the example of Regional Court in Warsaw – legal situation as of 19 May 2016

Grzegorz Ziętara pdf

Finansowanie tzw. Państwa Islamskiego

Islamic State funding

RECENZJE/REVIEWS

Stanisław Michalczyk, Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięguThesaurus Silesiae, Katowice 2015, 304 ss. pdf

Jacek Bartosiak, Pacyfik i Eurazja. O wojnie. Centrum Studiów Polska–Azja, Warszawa 2016, 623 ss. pdf

SPRAWOZDANIA/SCIENCTIFIC REPORTS

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa za rok akademicki 2015/2016 pdf

Obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw – od Mitteleuropy do integracji europejskiejMiędzynarodowa konferencja, Oświęcim 3 czerwca 2016 r. pdf

Konferencja Naukowa Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwaOstróda, 4 czerwca 2016 roku pdf

Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego z perspektywy uczestników III Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Oblicza bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo społeczne pdf

Działalność pracowników i studentów Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pdf

NOTY BIBLIOGRAFICZNE/BIOGRAPHICAL NOTES

Zygmunt Stanisław Czownicki, (1896–1949), pseud. „Walek”, „Marian”, por. żandarmerii w WP, urzędnik, kapitan wywiadu komendy OK NOW, kierownik łączności wewnętrznej Komendy OK AK pdf

Józef Lesser, (1920), pseud. „Jastrzębski”, „Topór”, „Żegota”, „Tadeusz Kolonowski”, ppor. NOW–AK, dowódca OP „Chrobry 1”, członek NSZZ „Solidarność”, inżynier pdf

Józef Krauze-Przedrzymirski, (1914–1998), pseud. „Sokół”, kapitan NOW–AK pdf