Studia de securitate

Slider

DLA AUTORÓW

Artykuły i inne materiały zgłaszane do publikacji prosimy przesyłać w formie załącznika wyłącznie drogą elektroniczną na adres: studiadesecuritate@up.krakow.pl . W treści e-maila prosimy podać swój tytuł lub stopień naukowy oraz dokładny adres korespondencyjny.

Do e-maila należy dołączyć także wypełnione i podpisane Oświadczenie Autora. Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że:
• przedłożony tekst jest oryginalny, nigdy przedtem nie został opublikowany w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej ani monografii, i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego,
• potwierdzone zostały wszystkie źródła danych wykorzystywanych w badaniach i wskazano wszystkie publikacje, które wykorzystane zostały w pracy badawczej,
• autorstwo tekstu zostało ograniczone tylko do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w powstanie tekstu, a jednocześnie wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład zostały wymienione jako współautorzy,
• materiał przesłany do redakcji nie jest plagiatem, autoplagiatem, nie stanowi przejawu zjawiska takiego jak ghostwriting (czyli nieujawnionego autorstwa lub współautorstwa artykułu) i guest authorship (pozornego autorstwa lub współautorstwa artykułu), które są przejawami nierzetelności naukowej,
• w razie odkrycia istotnego błędu lub nieścisłości w nadesłanym tekście zobowiązuję się do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Redakcji.

Redakcja nie przyjmuje kolejnego tekstu tego samego Autora, dopóki nie zostanie zakończone postępowanie publikacyjne wcześniej zgłoszonego tekstu tegoż Autora. Opublikowanie tekstu w czasopiśmie uważa się za zakończenie postępowania publikacyjnego.

Przyjmowane do Redakcji teksty w pierwszej kolejności podlegają analizie czy nadesłany materiał spełnia wymogi techniczne, jego tematyka jest adekwatna do profilu Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate” oraz czy tekst powstał zgodnie z zasadami etycznymi opisanymi w sekcji „procedury i dobre praktyki”.

Redakcja Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate” stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE).

W przypadku, gdy artykuł spełnia wszystkie kryteria, przekazywany jest do Recenzentów. Przysyłane artykuły powinny mieć strukturę według szablonu struktury tekstu.

 

OGÓLNE INFORMACJE

Język publikacji: polski, angielski
Objętość tekstu: minimalna objętość artykułu to 0,5 arkusza wydawniczego, czyli 20 tysięcy znaków (znaki liczone łącznie ze spacjami oraz przypisami). Maksymalna objętość artykułu to 1 arkusz wydawniczy, czyli 40 000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią). W przypadku recenzji książek, biogramów, informacji o publikacjach i konferencjach oraz innych komunikatów z życia naukowego maksymalna objętość tekstu to 20 tysięcy znaków (łącznie ze spacjami),
Format pliku: *.docx; *doc; *.pdf,
Format tekstu: A4,
Marginesy: 2,5 cm,
Czcionka: Times New Roman,
Rozmiar czcionki: Tekst główny – 12, Przypisy – 10,
Interlinia: Tekst główny – 1,5 wiersza, Przypisy – 1,0, wiersz, wcięcie akapitowe 1,25 cm,
Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany,
Rodzaj przypisów:
Merytoryczne – przypisy dolne, numerowane cyframi arabskimi;
Bibliograficzne – alfabetycznie,
Śródtytuły: nienumerowane, wyjustowane, czcionką wytłuszczoną, rozmiar 12 pkt, jeden pusty wers przed tytułem rozdziału oraz jeden pusty wers po nim.
Tekst pomocniczy (podpisy, tabele):  wyjustowany, czcionka Times New Roman, rozmiar – 10,
Wyróżnienie cytatów: cudzysłów z obligatoryjnym odnośnikiem do źródła,
Wyróżnienie kluczowych pojęć/terminów/definicji/słów: pogrubienie (fakultatywnie)

 

BUDOWA BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW

I. Informacje ogólne:
– skróty: red. (redakcja), tłum. (tłumaczenie), oprac. (opracowanie), t. (tom), tab. (tabela), rys. (rysunek), fot. (fotografia),
– stosujemy skróty polskich bądź łacińskich takich jak: dz. cyt., tamże; op. cit., ibidem,
– jeśli w publikacji nie podano miejsca lub roku wydania, należy zaznaczyć to następującymi skrótami: b.d. (bez daty), b. m.w. (bez miejsca wydania),
– tytuły opracowań pisemnych – kursywa,
– bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie. Bibliografia może obejmować tak pozycje cytowane w artykule, jak i inne źródła naukowe, z których autor skorzystał w procesie napisania artykułu,
– za pierwszym razem w przypisach i w bibliografii należy podać wszystkich współautorów opracowania,
– przy podawaniu stron internetowych (netografii) należy ich opisać według ogólnych standardów bibliograficznych oraz dodać datę dostępu do źródła,
– wykres, tabela, rysunek itp. powinien być opisany z podaniem tytułu oraz wskazaniem źródła. Odwołania do tabel lub wykresów wpisujemy w tekście w nawiasach okrągłych, np.: (Tab. 1), (Rys. 1),
– tytuły czasopism, książek, bibliografii tekstów internetowych (netografii) występujące w tekście należy pisać kursywą bez cudzysłowu,
– wyrazy w językach obcych należy podawać kursywą.

II. Wzory pozycji bibliograficznych:
– książka:
Kowalski, J. (2018). Bezpieczeństwo współczesne. Wydawnictwo Małopolskie. Kraków.
– praca zbiorowa:
Szafraniec K. (red.). (2011). Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn.
– artykuł w pracy zbiorowej:
Kowalski J. (2017). Bezpieczeństwo militarne w dyskursie naukowym – kierunki badań. W A. Arent K., Bańczak A. (red.), Bezpieczeństwo narodowe w dyskursie naukowym (s. 9–28). Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
– akty prawne:
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dz.U. 2018 poz. 1560.
– artykuł w czasopiśmie:
Brej K. (2005). Białorusini w Polsce według spisu 2002. „Czasopis”, 5(2), 43–44.
– artykuł w gazecie:
Eco U. (1996, 24–25 lutego). Czy komputer pożre książkę? „Gazeta Warszawska”, s. 5.
– publikacja elektroniczna:
Buczkowska K. (2022, 6 maja), Pomoc humanitarna dla Ukrainy. https://policja.pl/pol/aktualnosci/215226,Pomoc-humanitarna-dla-Ukrainy.html. [dostęp 04.03.2023].
Poushter, J., Fagan, M. (2020). Americans See Spread of Disease as Top International Threat, Along With Terrorism, Nuclear Weapons, Cyberattacks. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/global/2020/04/13/americans-see-spread-of-disease-as-top-international-threat-along-with-terrorism-nuclear-weapons-cyberattacks/ [dostęp 07.03.2023].
– recenzja książki:
Domarecka A. (2014). Meandry rozwoju współczesnej cywilizacji [recenzja książki: Chmura R. (2023). Stawiamy pytania, szukamy odpowiedzi. Wydawnictwo Literackie, Kraków, ss. 352]. „Nowa Polityka Wschodnia”, 4(1), 282–286.
– organizacja jako autor – w wypadku niektórych stron internetowych cytowany tekst może nie mieć podanego autora, w takich wypadkach jako autora można podać instytucję zamieszczającą tekst:
Policja (2023), Pomoc humanitarna dla Ukrainy. https://policja.pl/pol/aktualnosci/215226,Pomoc-humanitarna-dla-Ukrainy.html [dostęp 04.03.2023].

Aktualności