Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 8 – 2018

  • access_time 14 grudnia 2018
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue

Spis treści / Contents pobierz/download

Od Redakcji / From Editors pobierz/download

ARTYKUŁY / ARTICLES

Przemysław Mazur pobierz/download
Wagnerowcy w Syrii – wykorzystanie PMC przez Rosję w konflikcie syryjskim
Wagner group in Syria – The use of PMC by Russia in Syrian conflict

Tomasz Wójtowicz pobierz/download
Wykorzystanie środków farmakologicznych przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą
The use of pharmacological agents by the Chinese People’s Liberation Army

Jakub Idzik pobierz/download
Ołowiany grad: zarys historii rozwoju artylerii do czasów przednapoleońskich
Lead Hail: an outline of the history of artillery development up to pre-Napoleonic times

Piotr Łubiński pobierz/download
Prawo do życia a ataki samobójcze w islamie i prawie międzynarodowym
The right to live and suicide attacks in Islam and international law

Klaudia Cenda-Miedzińska pobierz/download
Bezpieczeństwo dzieci vs. dopuszczalność stosowania kar cielesnych w Islamskiej Republice Afganistanu
Child safety vs acceptability of corporal punishment in the Islamic Republic of Afghanistan

Magdalena Bubak pobierz/download
Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w budowaniu bezpieczeństwa lokalnego
The role of Volunteer Fire Brigades in creating local security

Danuta Kaźmierczak pobierz/download
Projektowanie programów w bezpieczeństwie
Designing programs in security

Joanna Popławska pobierz/download
Dywersyfikacja źródeł energii jako metoda uniezależnienia energetycznego państwa
Diversification of energy sources as a method of energy independence of the state

Paulina Rus, Paweł Skorut pobierz/download
Woda od egzystencjalnego bezpieczeństwa do klęski żywiołu. Wstęp do analizy zagadnienia na wybranych przykładach bezpieczeństwa wewnętrznego III RP
Water from existential security to the defeat of the element. Introduction to the analysis of the issue on selected examples of internal security of the Third Polish Republic

Edyta Sadowska pobierz/download
Eugenika a bezpieczeństwo jednostki. Historia myśli, rozwój, przyszłość
Eugenics and the safety of the individual. History of thought, development, future

Rafał Klepka pobierz/download
Neoautorytaryzm – w poszukiwaniu specyficznych cech reżimów politycznych sytuujących się między demokracją a autorytaryzmem
Neo-authoritarianism – in search of specific features of political systems located between democracy and authoritarianism

Małgorzata Bereźnicka pobierz/download
Znajomość i źródła wiedzy studentów Bezpieczeństwa Narodowego o zagrożeniach związanych z sekstingiem
National Security students’ awareness on the risks associated with sexting and the sources of their knowledge

Paulina Motylińska pobierz/download
Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony prywatności w Internecie – oczekiwania studentów
Education in the field of information security and protection of privacy on the Internet – students’ expectations

Magdalena Szumiec pobierz/download
Zagrożenia w środowisku szkolnym i działania ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa
Threats in the school environment and activities aimed at improving the state of security

Ewelina Włodarczyk pobierz/download
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
Education in the field of road safety in Poland

RECENZJE / REVIEW

Jakub Idzik, Rafał Klepka pobierz/download
Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Przemysław Mazur, Państwo Islamskie ISIS. Nowa twarz ekstremizmu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-621-9, 268 ss. 210

SPRAWOZDANIA / SCIENTIFIC REPORTS

Hanna Batorowska pobierz/download
„Bezpieczeństwo informacyjne” w murach zamku suskiego. Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez IBiEO Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 29–30 marca 2017 r.

Paweł Łubiński pobierz/download
Sprawozdanie z I Krajowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo wewnętrzne – strategia i zarządzanie”, Kraków – 15 grudnia 2017 r.