Studia de securitate

Slider

Procedury i dobre praktyki

W trosce o jakość tekstów publikowanych w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate” Rada Naukowa i Redakcja dba o przestrzeganie najwyższych standardów etycznych, prawa własności intelektualnej, rzetelności wyników badań naukowych prezentowanych na łamach pisma w oparciu o zasady ustalone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Committee on Publication Ethics (Komitet ds. etyki publikacji), które szczegółowo omówione zostały na stronie internetowej tej organizacji pod adresem COPE Core Practise. Zasady te stawiają przed Radą Naukową, Redakcją, Recenzentami oraz Autorami obowiązki, których przestrzeganie gwarantuje wysoką jakość tekstów umieszczonych w periodyku.

Autorzy mają obowiązek, zgłaszając artykuł lub inny tekst dołożyć wszelkich starań, by teksty były sformatowane zgodnie z wymaganiami Redakcji. Autorzy składają oświadczenie, że przedłożony tekst jest oryginalny, nigdy przedtem nie został opublikowany w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej ani monografii, że potwierdzili wszystkie źródła danych wykorzystywanych w badaniach i wskazali wszystkie publikacje, które wykorzystali w pracy badawczej oraz że autorstwo tekstu zostało ograniczone tylko do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w powstanie tekstu, a jednocześnie wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład zostały wymienione jako współautorzy. Tym samym autorzy oświadczają, że materiał przesłany do redakcji nie jest plagiatem, autoplagiatem, nie stanowi przejawu zjawiska takiego jak ghostwriting (czyli nieujawnionego autorstwa lub współautorstwa artykułu) i guest authorship (pozornego autorstwa lub współautorstwa artykułu), gdyż są one przejawami nierzetelności naukowej. Jednocześnie złożenie artykułu do druku jest równoznaczne z przekazaniem wyłącznych praw autorskich Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate”. Ponadto Autorzy w razie odkrycia istotnego błędu lub nieścisłości w nadesłanym tekście zobowiązują się do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Redakcji.

Redakcja podejmuje decyzję o publikacji nadesłanych tekstów, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autorów. Decyzje redakcji podejmowane są kolegialnie według czytelnych, obiektywnych kryteriów, a Autorzy informowani są o nich wraz z uzasadnieniem. Redakcja udziela wszelkich informacji o zasadach recenzowania tekstów. Przygotowując teksty do recenzji członkowie Redakcji przestrzegają reguł double-blind review polegającej na pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim. Autorzy nie wiedzą, kto recenzuje ich tekst, a recenzenci nie wiedzą, czyj tekst recenzują. Członkowie Redakcji wycofują się z procesu pracy nad tekstem, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem. Redakcja informuje autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekście oprócz adiustacji i korekty.

Rada Naukowa czasopisma spełnia funkcje nadzorcze i doradcze wobec Redakcji czasopisma a w szczególności czuwa nad jego poziomem naukowym (merytorycznym). Konsultuje i opiniuje założenia programowe Czasopisma i inne problemy wniesione przez Redaktora Naczelnego oraz inspiruje kierunki jego rozwoju. Jednocześnie pozyskuje dla Czasopisma autorów o wysokim dorobku naukowym i autorytecie eksperckim a ponadto przejawia troskę o popularyzację publikowanych rezultatów badań naukowych oraz promuje Czasopismo i jego dorobek w środowiskach naukowych, krajowych i zagranicznych. Rada Naukowa rozstrzyga wszelkie kwestie sporne dotyczące zgłaszanych tekstów oraz może wypowiadać się we wszystkim sprawach związanych z funkcjonowaniem czasopisma.

Recenzenci podobnie jak redakcja nie ujawniają żadnych informacji na temat złożonych tekstów. Nadesłane publikacje są traktowane jako informacje poufne. Recenzenci muszą zapewnić, że autorzy powołali się na wszystkie źródła danych wykorzystywanych w badaniach. Wszelkiego rodzaju podobieństwa w złożonym tekście do innych prac, są niezwłocznie zgłaszane do Redakcji. Recenzje przygotowywane są w sposób obiektywny, a każda opinia Recenzenta jest stosownie uargumentowana. Jeśli Recenzent uważa, że nie jest możliwe przygotowanie przez niego recenzji we wskazanym terminie, powinien powiadomić o tym Redakcję. Dokładane są wszelkie starania, aby nie występowały konflikty interesów pomiędzy recenzentami, autorami i instytucjami finansującymi badania w przedłożonych tekstach. Proces oceny tekstów naukowych ma fundamentalne znaczenie dla jakość publikowanych artykułów. Ich pierwsza weryfikacja następuje już na etapie przyjmowania tekstów do Redakcji, kiedy Kolegium Redakcyjne sprawdza, czy tekst spełnia wszystkie standardy techniczne i mieści się merytorycznie w profilu pisma. Następnie artykuł jest, zgodnie ze swoją problematyką, przesyłany anonimowo do niezależnego recenzenta, specjalisty z danej dziedziny, zatrudnionego w innym ośrodku niż autor artykułu i nie mającym żadnego konfliktu interesu z autorem. Recenzje są dokonywane w oparciu o szczegółowy formularz recenzyjny i kończą się wyraźną konkluzją dopuszczającą artykuł do publikacji (bez konieczności wprowadzenia poprawek lub po ich uwzględnieniu przez autora) lub jego odrzuceniem.

Proces recenzowania przebiega w oparciu o zasadę double-blind review process, tzn. autorzy i recenzenci nie znają swoich personaliów.
Dokonując oceny artykułu recenzenci zawracają w szczególności uwagę na następujące zagadnienia:
1. Czy treść artykułu odpowiada tytułowi?
2. Czy układ artykułu jest właściwy?
3. Czy zagadnienie zostało przedstawione w sposób przejrzysty i logiczny?
4. Czy użyta terminologia jest poprawna?
5. Czy zastosowane metody są poprawne?
6. Czy liczba źródeł na które powołuje się Autor jest wystarczająca?
7. Czy dobór źródeł i sposób ich wykorzystania jest prawidłowy?
8. Czy materiał ilustrujący (tabele, wykresy, schematy, ryciny) jest przejrzysty i właściwie dobrany?
9. Czy prezentowane wyniki są nowe?
10. Czy wyprowadzone wnioski i uogólnienia są poprawne?

Jeśli istnieją rozbieżności pomiędzy recenzentami dotyczące oceny artykułu i konkluzji recenzyjnej, Redaktor Naczelny prosi o opinię członków Redakcji, powołuje dodatkowego recenzenta, a w szczególnych przypadkach o zajęcie stanowiska prosi członków Rady Naukowej.

Formularz recenzji jest jawny i dostępny na stronie internetowej periodyku.

W każdym roku na stronie internetowej czasopisma ujawniana jest także lista recenzentów numerów czasopisma opublikowanych w poprzednim roku.

Recenzenci współpracujący z czasopismem w roku 2020/2021:
• prof. WSPol dr hab. Adam Hołub, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska
• prof. APS dr hab. Janusz Gierszewski, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
• prof. UMK dr hab. Antonina Kozyrska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• prof. dr hab. Andriy Kryskov, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Ivana Pului w Tarnopolu, Ukraina
• prof. UŚ dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
• prof. dr Antonina Shuliak, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
• prof. dr hab. Jerzy Sielski, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, Polska
• prof. dr hab. Henryk Stroński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Aktualności