Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 12 – 2022 (1)

  • access_time 18 listopada 2022
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue
Spis treści / Contents pobierz/download
Od Redakcji / From Editors pobierz/download


ARTYKUŁY / ARTICLES

Andrzej Żebrowski pobierz/download
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Zagrożenia dla bezpieczeństwa państw w XXI wieku (wybrane aspekty)
Threats to the security of states in the 21st century (selected aspects)

Magdalena Szumiec 
pobierz/download
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako nowoczesna forma działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa publicznego
The National Security Threat Map as a modern form of action to improve public safety

Andrzej Czop pobierz/download
WSB w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Rola specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w zapewnianiu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie oraz stanowiących infrastrukturę krytyczną przed zagrożeniami terrorystycznymi i terrorem kryminalnym
The role of specialist armed security formations in ensuring the protection of areas, facilities and equipment subject to mandatory protection and constituting critical infrastructure against terrorism and criminal terror

Francisco Javier Carrillo pobierz/download
Tecnológico de Monterrey, México
Urban security in the Anthropocene: an existential challenge

Agnieszka Labus, Edyta Sadowska pobierz/download
Politechnika Śląska w Gliwicach / Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Miasto przyjazne starzeniu w kontekście bezpieczeństwa społecznego
An age-friendly city in the context of social security

Grzegorz Piela pobierz/download
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Retrospekcja zamachów terrorystycznych w Europie Środkowo–Wschodniej próbą oceny bezpieczeństwa w Polsce w najbliższych latach
Retrospection of terrorist attacks in the East-Central Europe as an attempt of assessing Poland’s security in forthcoming years

Uliana Huliak, Ihor Pidopryhora, Ihor Moskalyov pobierz/download
National Defence University of Ukraine
Reasons for manpower turnover in the Armed Forces of Ukraine in 1991–2020

Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat pobierz/download
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie / Akademia Pomorska w Słupsku
Bezpieczeństwo Europy po rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 roku (wybrane aspekty)
The security of Europe after extending the North Atlantic Alliance in 1999

Aydin Aghayev pobierz/download
Norwegian University of Science and Technology, Norway
The security of scientific research with children in Azerbaijan: the ethical, demographic and socio-economic aspects

Leta Bardjieva Miovska pobierz/download
Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Republic of North Macedonia
The use of special investigative measures in the Republic of North Macedonia – legal provisions and human rights aspects

Janusz Ziarko pobierz/download
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Myślenie projektowe w urzeczywistnianiu wartości bezpieczeństwa
Design thinking in realizing the value of safety

Małgorzata Bereźnicka pobierz/download
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Problem alkoholizmu jako patologii społecznej zagrażającej różnym wymiarom bezpieczeństwa społecznego
The problem of alcoholism as a social pathology threatening various dimensions of social security

Emilia Musiał pobierz/download
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Dezinformacja w epoce człowieka
Disinformation in the age of man

Ngenge Ransom Tanyu pobierz/download
Berlin School of Economics of Law, Berlin, Germany
Assessing the impact of armed conflict on higher education in Cameroon’s Anglophone regions

Mirosław Laskowski pobierz/download
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Straż Graniczna RP w dobie zagrożeń hybrydowych
Polish Border Guard in the time of hybrid threats

Mateusz Wąsowski pobierz/download
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Definiowanie interesu społecznego a interesu państwa na podstawie systemów infrastruktury krytycznej RP
Defining the social interest and the interest of the state based on critical infrastructure systems RP

SPRAWOZDANIA / SCIENTIFIC REPORTS

Klaudia Cenda-Miedzińska, Paulina Motylińska pobierz/download
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Realizacja projektu europejskiego LabCon – A Knowledge Laboratory for New Technologies (nr ref.: 2019-1-IT02-KA204-062211)