Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 12 – 2022 (2)

  • access_time 20 lipca 2023
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue
Spis treści / Contents pobierz/download
Od Redakcji / From Editors pobierz/download

ARTYKUŁY / ARTICLES

Roman Kochnowski pobierz/download
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Myśl strategiczna admirała Alfreda von Tirpitza
Strategic Thinking of Admiral Alfred von Tirpitz

Janusz M. Ślusarczyk pobierz/download
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
Zanieczyszczenie wody w bezpieczeństwie narodowym i wewnętrznym
Water pollution in national and internal security

Paulina Szeląg pobierz/download
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Działalność edukacyjna NATO Defense College
Educational activities of the NATO Defense College

Agnieszka Pieniążek pobierz/download
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w wybranych programach współpracy transgranicznej
Education in the field of security in selected programs of cross-border cooperation

Klaudia Cenda-Miedzińska pobierz/download
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Działania rządu Islamskiej Republiki Afganistanu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego w pierwszym roku pandemii COVID-19
Actions of the Government of the Islamic Republic Afghanistan to ensure social security during the first year of the COVID-19 pandemic

Bardh Lipa pobierz/download
University of Tartu, Estonia
Wymiar sprawiedliwości w okresie przejściowym i reforma sądownictwa w Kosowie, 1999–20088: analiza retrospektywna
Transitional justice and judicial reform in Kosovo, 1999–2008: A Retrospective Analysis

Iuliia Bielova, Volodymyr Kononovych, Oksana Shvets pobierz/download
State University of Intellectual Technologies and Communications, Ukraine
Komplementarne podejścia do cyberbezpieczeństwa cyberprzestrzeni i środowiska telekomunikacyjnego
The Complementary approaches to cybersecurity of the cyberspace and telecommunications environment

Katarzyna Dojwa Turczyńska pobierz/download
Uniwersytet Wrocławski
Sytuacja kryzysowa na granicy polsko-białoruskiej (2021) w krzywym zwierciadle cybermemów. Wybrane aspekty społecznej percepcji wydarzenia
The crisis situation on the Polish-Belarusian border (2021) in the distorting mirror of Internet memes. Selected aspects of the social perception of the event

Paulina Motylińska, Anna Pieczka pobierz/download
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Zagrożenia wpływające na poczucie bezpieczeństwa informacyjnego – perspektywa studentów
Threaths affecting the feeling of information safety – students’ perspective

Robert Socha pobierz/download
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Wpływ oceny funkcjonowania formacji ochrony porządku publicznego na poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności
The impact of assessment of the functioning formation for the protection of public order on the sense of the security of the local community

Shepherd Mutsvara pobierz/download
Ghent University, Belgia
Kiedy peryferie zbliżają się do centrum: wykorzystanie mapowania bezpieczeństwa w analizie migracji w Polsce
When the periphery comes to the centre: mapping out the securitarian approach to migration in Poland

Grzegorz Rutkowski pobierz/download
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wojsko zbiorem ludzi czy… wartości?
The army is a set of people or… values?

Dimitra Angra, Kalliopi Sapountzaki pobierz/download
Harokopio University, Athens, Greece
Społeczne postrzeganie powodzi i pożarów lasów jako zagrożeń związanych ze zmianą klimatu – przypadek Grecji
Public Perceptions of Floods and Forest Fires as Climate Change Threats – The Case of Greece

Arkadiusz Machniak pobierz/download
Uniwersytet Rzeszowski
Theodore John Kaczynski – genialny umysł i aspołeczna osobowość na usługach terroryzmu
Theodore John Kaczynski – brilliant mind and antisocial personality at the service of terrorism